KVKK

KVKK - PİA Konferans Organizasyon Ltd. Şti. Genel Aydınlatma Metni

 

Tüketiciye kaliteli ürün ve hizmeti en uygun şartlarda satışa sunmak için kurulan Pia Konferans Organizasyon Limited Şirketi, (Bundan sonra “PİA KONFERANS” olarak anılacaktır.) Satış ve tüketici memnuniyeti konularındaki özverisini aynı zamanda kişisel verilerin korunması yönünden de göstermektedir. Bu bakımdan PİA KONFERANS; Anayasa md.20, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu ve her türlü ikincil dereceden yönetmelik, genelge gibi kişisel verileri düzenlemeye yarayan genel ve özel kanun varsa hepsine uyarak kişisel verileri toplar, muhafaza eder ve gerektiğinde siler. 6698 sayılı kanun gereğince; PİA KONFERANS “Veri Sorumlusu” olarak kanun ve mevzuatta bulunan yönergelere uygun şekilde hareket eder.

 

1-VERİ SORUMLUSU OLARAK PİA KONFERANS

 

Kanun uyarınca PİA KONFERANS merkez olarak İskele Mah.Koru Cad.no:15 iç kapı no:2 Datça Muğla adresinde faaliyet göstermektedir. Kanunda belirtildiği üzere PİA KONFERANS “Veri Sorumlusu”dur.

 

2- PİA KONFERANS‘IN VERİLERİ İŞLEME NEDENLERİ

 

Online - fiziki konferans, ve sertifikasyon organizasyonlarının gerçekleştirilmesi, sertifikasyon ve kurs satış işlemleri ile psikolojistanbul.com web sitesindeki ürün-hizmet satışları ile organizasyon, online sertifikasyon hizmetlerinin organizasyon süreçlerini yerine getirmek üzere çeşitli faaliyetlerde bulunan PİA KONFERANS; gerek hukuki yükümlülüklerini yerine getirirken gerekse yaptığı iş ile alakalı verilen hizmet gereğince kişisel verileri depolamak ve işlemek durumundadır. Kişisel verileriniz PİA KONFERANS tarafından;

·         4857 sayılı İş Kanunu

·         6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu

·         488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu

·         492 Sayılı Harçlar Kanunu

·         5232 Sayılı Türk Ceza Kanunu

·         5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

·         5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

·         5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

·         5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

·         5809 Elektronik Haberleşme Kanunu

·         6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu

·         6102 Sayılı Ticaret Kanunu

Hükümlerine uyum sağlamak ve;

·         4857 sayılı İş Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

·         5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

·         6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

·         6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

·         Gerektiğinde ilgili kamu kurum ver kuruluşlarının, adli veya idari yargı mercilerinin ve kolluk güçlerinin ihtiyacı olan bilgileri sağlamak,

·         Sözleşmenin ifasının sağlanması, firmamızın ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak tarafınızla iletişime geçilmesi, ürün satışı, pazarlama ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulması, risk analizi, müşteri-satıcı güveninin oluşturulması, taksitlendirme, hizmet, organizasyon-sertifikasyon teamülleri,

·         PİA KONFERANS faaliyetlerinin gereği gibi ifa edilmesi,

·         PİA KONFERANS faaliyetlerinde network ortamının güven içerisinde sağlanabilmesi,

·         PİA KONFERANS faaliyetlerinin lansmanı, planlanması ve yönetimi üyelik başvuru ve üye olunması halinde üyelik işlemlerinin sürdürülebilmesi, üyelerin süreçlere ilişkin gelişmelerden ve yeniliklerden haberdar edilebilmesi ile güncel haberlerin üyelere ulaşabilmesi,

·         PİA KONFERANS’ın iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, PİA KONFERANS tarafından sağlanan hizmetlerin geliştirilebilmesi ve analizlerin yapılabilmesi,

·         PİA KONFERANS’ın iç ilişkisi ve sponsorlarla olan operasyonel faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi,

·         PİA KONFERANS çalışanlarının sertifikasyon ve geliştirilmesi, suistimal ve yetkisiz işlemlerin engellenebilmesi,

·         Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, araştırma yapılabilmesi,

·         Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,

·         Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılabilmesi, kimliğinizi teyit edilebilmesi,

·         PİA KONFERANS’In sistemi içerisinde etkinliğinizin değerlendirilebilmesi,

·         PİA KONFERANS hizmetlerinin ve üye performanslarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla raporlama ve analiz yapılabilmesi,

·         PİA KONFERANS sistemi dahilinde yer alan mevcut üyeler ile daha önceden üyeliği sona ermiş kişiler arasındaki performans değerlendirmelerinin mukayese edilebilmesi,

·         PİA KONFERANS’In politika ve prosedürlerine uyum sağlanabilmesi,

·         PİA KONFERANS aracılığıyla sertifikasyon ve organizasyon hizmetlerinin sağlanabilmesi,

·         Üye memnuniyetinin ve performans kriterlerinin ölçülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

amaçlarıyla kanunda belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

 

3- PİA KONFERANSIN KİŞİSEL VERİLERİ AKTARMA NEDENLERİ

 

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, gerektiğinde yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, sözleşmesel ilişki kurulan ilgili tarafa, hukuki yollara başvurulması gereken hallerde adli ve idari yargı mercilerine, kolluk kuvvetlerine, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kurum ve kuruluşlara, dışarıdan hizmet alınan danışmanlık, teknoloji ve eğitim şirketlerine aktarılabilmektedir. PİA KONFERANS, risk analizi amacıyla veri sahibi tarafından verilen bilgileri teyit amaçlı çalışmalar gerçekleştirebilir.  

 

4- PİA KONFERANS’IN KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLER

 

Kişisel verileriniz; PİA KONFERANS tarafından kendisi yahut yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bu kapsamda; 

İlgili Kişi Grubu

Alınan Kişisel Veri

Müşteri

Ad-Soyad, Kimlik, Cinsiyet, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Telefon Numarası, E-posta Adresi, Adres Bilgileri, İmza, Medeni Durum, Satın Alınan Ürün Bilgisi Verileri, Ticari- Elektronik İleti İzin Bilgileri, Sertifikasyon ve organizasyon  sırasındaki fotoğraf, video ve ses kayıtları

Personel/Ortaklar

Ad-Soyad, Kimlik, Cinsiyet, Doğum Yılı, Doğum Yeri, Medeni Durum, Aile Durumuna İlişkin Bilgiler, İmza, Telefon Numarası, E-posta Adresi, Adres Bilgileri, Fotoğraf, Sağlık Bilgileri, Ehliyet Bilgisi, Askerlik Bilgileri, Eğitim Bilgisi, Sertifikalar, İş Tecrübesi, Referanslar, Banka Hesap Bilgileri, Log kayıtları, Adli Sicil Bilgileri, Yabancı Dil Bilgisi, Kamera Kaydı.

 

Ortak Firma Çalışanı/ Ortak Firma

Ad-Soyad, Kimlik Bilgileri, Banka Bilgileri, Adres, E-posta Adresi, Telefon Numarası, Kişisel Web Adresi, Şirket Bilgileri.

Web Sitesi yahut Aplikasyon Üyesi

Ad-Soyad, Cinsiyet, Doğum Tarihi, Adres Bilgileri, Telefon Numarası, E-posta Adresi, Satin Alinan Ürün Verisi Bilgileri, Log Kayıtları, Video ve fotoğraf kayıtları Anlık Konum Bilgisi.

 

 

tipindeki özel ve genel nitelikli kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinin 2/a-c-ç-e-f bentleri ve 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve PİA KONFERANS’ın meşru menfaatleri, kurulan veya kurulacak olan sözleşme hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 

5-VERİ SAHİPLERİNİN KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARI

Dilediğiniz zaman PİA KONFERANS’a başvurarak kişisel verilerinizin;

·         İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,

·         Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,

·         Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,

·         Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,

·         Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,

·         Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

 

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, yazılı olarak PİA KONFERANS      KVKK Başvuru Formunu doldurarak mail adresinden veya adresimize tebligat ile göndererek iletebilir, işlenen verileriniz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

 

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular PİA KONFERANS tarafından reddedilecektir.

 

PİA KONFERANS’ın işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

 

PİA KONFERANS