KVKK

KVKK - Psikoloji İstanbul Genel Aydınlatma Metni

1.VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca; veri sorumlusu sıfatıyla Psikoloji İstanbul Danışmanlık Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi (“ Psikoloji İstanbul” veya “Merkez”) olarak; kişisel veri mahremiyeti ve özel hayatın gizliliğine önem vererek ve gerekli idari-teknik tedbirleri alarak verilerinizin korunmasına büyük bir hassasiyetle yaklaşıyoruz.  Psikoloji İstanbul tarafından verileriniz güvenle saklanır. Danışmanlık hizmeti kapsamındaki kişisel verileriniz yasal ve sözleşmesel zorunluluklar dışında üçüncü kişilere aktarılmaz. Sertifikasyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenen kişisel verileriniz ise yurt içi – yurt dışı iş ortaklarına sizlere sunulan hizmetin niteliğini artırabilmek için KVKK hükümlerine uygun amaçlarla ve açık rızanız alınarak aktarılmaktadır.

Kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlar ve ilişkilerimiz kapsamında;

 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, danışmanlık ve seminer, atölye ve sertifikasyon hizmetlerinin sürdürülmesi amacıyla, kural olarak danışmanlık alınan ilgili uzman haricinde erişime kapalı şekilde muhafaza edilecek şekilde
 • Tarafımıza bildirdiğiniz veya tarafımıza bildirilen şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak;
 • İşleyebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edilerek saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde, işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek ve/veya aktarabileceğiz.

2.İŞLENEBİLECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ:

Bu kapsamda kişisel veri olarak aşağıda yer alan veriler toplanmaktadır;

Kimlik Verisi  :Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur. (Ad soyad, TC Kimlik No, imza, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hal, bakmakla yükümlü olunan kişiler, cinsiyet, uyruk, vergi numarası, cinsiyet)

İletişim Verisi :Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur.

Telefon (ev/cep), adres, e- posta adresi

Sağlık Verisi   :Kişinin sağlık bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.

Psikolojik testler ve sonuçları, değerlendirme ölçekleri (Objektif, projektif ve nöropsikolojik değerlendirmeler), kullanılan ilaçlar, hastalık öyküsü, alkol ve madde kullanımı, ilaç kullanım bilgisi, aile bireyleri genetik hastalık bilgisi, doktor analiz ve yorumları, hamilelik durumu, sakatlık durumu

Görsel/İşitsel Veri: Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur.

Fotoğraf, ses kaydı, kamera kaydı.

Finansal Veri: Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.

Banka hesap no, iban no, kart bilgisi, banka adı, fatura, cari hesap

İmza Verisi: Kişiye ait imza bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.

Islak İmza, e-imza, imza fotokopisi/taraması, Kimlik fotokopisi, imza sirküleri/beyannamesi

Mesleki Veriler: Kişinin mesleğine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur.

Çalıştığı kurum, meslek bilgisi

Sertifikasyon Verisi: Kişiye ait sertifikasyon verilerinin bulunduğu veri grubudur.

Okul, eğitim bilgileri, alınan sertifikalar, katılınan programları

Çalışma Verisi: Çalışılan şirket, departman ve pozisyon bilgisi,

Aile ve Yakını Verisi: Yakınlarının adı-soyadı, numarası

Hukuki İşlem: Resmi kurum ve kuruluşlar ile yapılan yazışmalar, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri

Diğer: İnsan Kaynakları sekmesinden yapılan başvurular için başvurulan pozisyon, başvuru yapılan merkez ve tarafınızca yüklenmesi halinde özgeçmiş, askerlik durum bilgisi,

Web sitesi: Log kayıtları, tarayıcı verileri ile oturum çerezleri

3.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Siz danışanlarımız, katılımcılarımız, üyelerimiz, ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve işbirliklerimiz.

İş ortaklarımızdan elde ettiğimiz kişisel veriler, aşağıda belirtilen amaçlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere benzer amaç ve sebeplerle işlenebilmektedir.

 • 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 1219 Sayılı Tababet Kanunu, Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş Ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik , Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği ile ilgili diğer sair mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerimizi ve hizmet sözleşmesinin gereklerini ve sağlıkla ve mali konular ile ilgili diğer yasal düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülükler kapsamı nedeni ile,
 • Toplum Ruh Sağlığı, Danışmanlık ve seminer, atölye ve sertifikasyon hizmetlerinin yürütülmesi, koruyucu ruh sağlığı, danışmanlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Uzmanın gerek görmesi halinde durumun ilgili kuruluşlara bildirilmesi,
 • Üye olmanız halinde; danışmanlık ve, seminer, atölye ve sertifikasyon hizmetlerimizin sizlere duyurulması, E-bülten gönderimi, uzmanlarımızın kitapları, yeni yayınları ve etkinlik günleri hakkında bildirim,
 • Randevu almanız halinde; randevu hakkında sizi ve/veya velinizi/vasinizi haberdar edebilme, Merkezimiz ile ilişkinizi teyit etme, online ve yüz yüze destek,
 • Danışmanlık, terapi ve seminer, atölye ve sertifikasyon hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme,
 • Merkezimizin iç işleyişinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Verilerin bilimsel çalışmalarda kullanılması,
 • Danışan ve sertifikasyon katılımcılarının memnuniyetinin artırılması,
 • Hizmetlerin geliştirilebilmesi amacıyla analiz ve benzeri çalışmalar yapılması,
 • Risk Yönetimi ve kalite geliştirme faaliyetlerinin planlanması ve yapılması,
 • Kalite ve verimlilik çalışmalar, raporları,
 • İlgili Mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Anlaşmalı olduğumuz kurumlarla, size sunulan danışmanlık ve sertifikasyon hizmetine ilişkin finansal mutabakatlar sağlanması,
 • Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin başkaları tarafından ele geçirilmesini engelleyebilmek adına kimlik tespiti ve doğrulama, kamu sağlığının korunması, danışmanlık, sertifikasyon hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi,
 • Merkezimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi, yönetim aktivitelerinin yerine getirilmesi, iç politika ve prensiplerine uyum sağlama,
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, bilgi sağlama ve/veya randevu hatırlatma, danışmanlık/terapi ve hizmet kapsamında tercih ettiğiniz iletişim kanalı üzerinden size bilgi paylaşımı yapılması, işlem bilgilerinin tespiti,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ile mevzuat hükümleri uyarınca ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgileri paylaşma ve yanıt verme, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • Ödemelerinizin gerçekleşebilmesi, e-faturalama, e-arşiv faturalama ve gerekmesi durumunda iade ve değişiklik işlemlerinin yapılabilmesi, sunduğumuz hizmetler karşılığında fatura tanzim etme,
 • Size sunduğumuz danışmanlık ve sertifikasyon hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla ruh sağlığı hizmetlerini analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama, hizmetlerimize ilişkin sorularınıza yanıt verme,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
 • Saklama ve Arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Danışmanlık ve sertifikasyon hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi, danışan memnuniyetinin artırılması, araştırılması danışmanlık ve sertifikasyon hizmetlerinin yürütülmesi, ve bağlı nedenler, danışmanlık ve terapi hizmetlerinin yürütülme
 • İlgili mevzuat hükümlerince bilgi saklama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve yasal yükümlülüklerimizin ifası.
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ve mahkeme kararlarının yerine getirilmesi,
 • Mevzuat gereği kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülükleri
 • Şirket içi sertifiaksyon ve oryantasyon programlarının planlanması ve icrası, katılımların takibi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Evrak işlerinin yürütülmesi ve takibi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını artırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
 • İnternet sitesini iyileştirmek ve internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek, İnternet sitesinin sizin ve kurumun hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Saklama arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Talep ve şikâyetlerin takibi,
 • Ücret politikasının yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sertifikasyon ve araştırma hizmetlerinin sürdürülmesi,
 • Ruh sağlığı araştırmalarının sürdürülmesi,
 • Önleyici sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi,
 • Ruh Sağlığı alanında sağlık hizmetlerinin verilmesi
 • Çağrı Merkezi aramalarında;

4.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURTİÇİ AKTARILMASI

Kişisel verileriniz; yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik, Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlara, tercih ettiğiniz ödeme şekline bağlı olarak ilgili Bankalara, online ödeme sistemlerine, e-faturalama/e-arşiv faturalama işlemleri kapsamında ilgili kurum/kuruluşlara, yapılan işlem kayıtlarının saklanması/arşivlenmesi/depolanması; hasıl olan bir sorunun giderimi ya da yasal yükümlülüklerimizin ifası için Psikoloji İstanbul çalışanlarına, hukuk, mali ve vergi danışmanlarına, denetçilerine ve de mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Mahkeme ve icra müdürlükleri kapsamında ilgili Kurum ve Kuruluşlarla, anlaşmalı olduğumuz diğer psikolojik danışmanlık firmalarla, bağlı ortaklıklarımızla, anlaşmalı hekimlerimizle ve eğitmenlerimizle, İnternet üzerinden online hizmetlerle etkin hizmet verebilmek için online hizmet birimlerine, Hukuki yükümlülüklerimiz ve savunma hakkımız kapsamında ilgili resmi makamlarla paylaşabiliyoruz.

5.YURTDIŞINA AKTARILMASI

Psikoloji biliminin ilerlemesi, sertifikasyon ve atölye süreçlerinin yönetilmesi, ispatı, psikoloji alanındaki organizasyon ve konferansların sürdürülmesi, bu etkinliklerin düzenlenebilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim ve bilgilendirme amaçlı SMS gönderilmesi ve telefonla aranması, önleyici sağlık hizmetleri, psikoloji biliminin ilerlemesi amacıyla aldığınız ulusal ve uluslararası sertifika  hizmetleri ile sertifikasyon süreçleri, atölyeler ve etkinlikler doğrultusunda elde ettiğimiz ad, soy ad, adres, iletişim bilgileri, mesleki bilgiler, sertifika bilgileri, video ve fotoğraf kayıtları; yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, gerekli güvenlik önlemleri alınarak; Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelerdeki sertifikaya vermeye yetkili yabancı kişilere açık rızanıza dayanarak belirtilen ve benzer amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

6.KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ, HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz; aramızdaki hizmet sözleşmesinin ifasını sağlamak, sağlık, terapi, danışmanlık ve sertifikasyon ile yukarıda detaylı şekilde sayılan hukuka uygun amaçlarla ve kanunlarda öngörülen nedenlerle  Psikoloji İstanbul tarafından; gelişiniz esnasında ve/veya öncesinde ve/veya sonrasında; doldurmuş olduğunuz görüşme formlarından, sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, telefon, SMS, MMS vb. telekomünikasyon iletişim vasıtalarıyla, gönderdiğiniz e-postalar ve benzer kanallar aracılığıyla, internet sitesi aracılığıyla, güvenlik amaçları ile yapılan ses ve görüntü kayıtları aracılığı ile, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü şekilde ya da elektronik ortamda toplanmakta ve fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır.

Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; yukarıda sayılan süreçleri gerçekleştirebilmek amacıyla, sağlık,danışmanlık ve sertifikasyon hizmetlerinin ifasındaki yasal gereklilikler çerçevesinde etkin ve verimli olarak gerçekleştirilmesi, özen yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve sertifikasyon, danışmanlık ve ticari/ işletmesel faaliyetlerimizi yürütebilmek sebebiyle, mesafeli satış sözleşmesinin başlangıcı ve devamı süresince fiziki ve elektronik ortamda Kanun ile belirlenmiş şekilde güvenli bir biçimde toplanmaktadır.

Bu çerçevede kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla;  6698 sayılı Kanun’un 5/2-c; sözleşmenin kurulması ve gereğinin yerine getirilmesi, md.5/2-ç doğrultusunda hukuki yükümlülüklerimize uyabilmek, md.5/2-f doğrultusunda şirketimizin meşru menfaatleri çerçevesinde, ve faaliyet konumuz doğrultusunda 6. Maddede belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve gerekli durumlarda da açık rızanıza dayanarak bu amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenecektir.

7.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak, aşağıda belirttiğimiz haklarınıza ilişkin taleplerinize Psikoloji İstanbul Danışmanlık Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi’ne yazılı olarak başvurmanız halinde; talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir.

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Psikoloji İstanbul Danışmanlık Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri KVKK m.11 uyarınca;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Başvuru yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Gönderimde belirtilecek bilgi

Şahsen başvuru

Teşvikiye Mah. Sezai Selek Sokak Nur Apt. No:20 K:1 D:5 Şişli –İstanbul

Zarfın üzerine “KVKK Bilgi Talebi”

Noter Yoluyla

Teşvikiye Mah. Sezai Selek Sokak Nur Apt. No:20 K:1 D:5 Şişli –İstanbul

Zarfın üzerine “KVKK Bilgi Talebi”

Güvenli e-posta

 

E-posta konu kısmına “KVKK Bilgi Talebi”

Kayıtlı e-posta adresiniz ile

bilgi@psikolojistanbul.com

E-posta konu kısmına “KVKK Bilgi Talebi

 

 • Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, yukarıda belirtilen şekillerde Psikoloji İstanbul Danışmanlık Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi’ne ulaştırmanız gerekmektedir.

8.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI:

”Merkezimiz, temin ettiği kişisel verileri, tabii olduğu mevzuat hükümleri kapsamında öngörülen bir süre olması durumunda ilgili sürelere riayet ederek; eğer böyle bir süre öngörülmemişse ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayabilecektir. Kişisel Verileriniz KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kıldığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

9.BİLGİLERİNİZİN GÜNCELLENMESİ TALEBİ

Tarafınızdan elde ettiğimiz ve işlediğimiz kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu Merkezimizin ilgili birimine yukarıda bildirilen veri sorumlusuna başvuru prosedüründeki iletişim bilgileri vasıtasıyla bildirebilirsiniz.

Saygılarımızla

Psikoloji İstanbul