KVKK

KVKK - PİA KVKK Başvuru Formu

Kişisel Verileri Koruma Kanununun 11.maddesi kapsamında İlgili Kişi veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

1.      Bu kapsamda ilgili Kişi, aşağıda bulunan formun çıktısı alıp ıslak imza ile imzalayarak Pia Konferans Organizasyon Limited Şirketi’ne (“PİA”) noter kanalı, iadeli taahhütlü posta yahut bizzat elden İskele Mah.Koru Cad.no:15 iç kapı no:2 Datça Muğlaadresine başvurmalıdırlar.

 

2.      PİA’ya iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince; talebin niteliğine göre, talebinizin Pia Konferans Organizasyon Limited Şirketi’ne ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlanacaktır. Pia Konferans Organizasyon Limited Şirketi’nin vermiş olduğu yanıtlar yine Kanun’un 13. maddesi gereğince tarafınıza yazılı veya elektronik ortam üzerinden ulaştırılacaktır.

BAŞVURU FORMU

1- Kişisel Veri Sahibinin Kimlik Ve İletişim Bilgileri

Ad-Soyad

 

TC. Kimlik No

 

Telefon Numarası:

 

Adres

 

E-posta Adresi

 

Şirketimizle İlişkiniz

 

 

 

Eski çalışansanız lütfen aşağıdaki kısımları doldurunuz.

 

Çalıştığınız yıllar :

 

Çalıştığınız birim :

Çalışan adayıysanız lütfen aşağıdaki kısımları doldurunuz.

 

İş başvurusunda bulunduğunuz tarih

 

İş başvurusunun yapılış şekli:

Üçüncü taraf firma çalışanıysanız lütfen aşağıdaki kısımları doldurunuz.

 

Çalıştığınız firmanın unvanı:

 

Çalıştığınız pozisyon:

Müşteriyseniz lütfen aşağıda yer alan kısmı doldurunuz.

 

Müşteri olduğunuz Tarih:

 

 

 

2- İlgili Kişinin Talebine İlişkin Detaylar ve Başvuru Sebebi

 

 

 

3- PİA’nın Vereceği Cevap

PİA, Kanuni hakkını kullanarak başvuran kişiye ilişkin olarak; kişinin seçtiği yöntemle cevap vermektedir. Aşağıda yer alan seçeneklerden bir yöntemi seçiniz:

➢   Belirtmiş olduğum e-posta hesabıma cevap gönderilsin

➢   Belirtmiş olduğum adresime cevap bildirilsin. (Başka bir adrese yollanması istiyorsa diğer adres: ……………)

➢   Cevabı elden teslim alacağım.

 

İşbu formda yer alan ilgili yerleri doldurarak 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında İlgili Kişi olarak tarafımıza başvuru yapabilirsiniz. Tarafımızca 30 gün içinde seçtiğiniz iletişim yöntemiyle dönüş sağlanacaktır.

 

BAŞVURUCU

Adı-Soyadı    :

Tarih              :

 

İmza               :